fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van Rijbroek Boekel

 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Van Rijbroek Mode, Sport & Schoenen

Kerkstraat 29 / 44
5427 BB / BE Boekel
KvK: 160.229.41
BTW nr.: NL804.805.957.B01

 

Je kunt ons bereiken via:

Telefoonnummer: 0492-322595 / 0492-321772
Email: info@van-rijbroek.nl

Facebook: www.facebook.com/VanRijbroek

Instagram: www.instagram.com/vanrijbroek

Website: www.vanrijbroekmode.nl

 

Wij zijn 6 dagen per week telefonisch bereikbaar:

Maandag vanaf 10.00 – 17.30 uur

Dinsdag  t/m donderdag vanaf 09.00 – 17.30 uur

Vrijdag vanaf 09.00 – 21.00 uur

Zaterdag vanaf 09.00 – 17.00 uur

 

Wanneer zijn wij open? De openingstijden van onze winkels vind je via deze link:

www.vanrijbroekmode.nl/contact

 

 • De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 • Partijen zijn verkoper en koper samen.
 • Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper .
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 

Artikel 3 – Betaling

 1. De prijzen in de winkels zijn inclusief BTW. Daar waar het een actieprijs betreft, wordt dit duidelijk in de winkels gecommuniceerd. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkels voldaan.
 2. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 4. Weigert de koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

 

Artikel 4 – Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden van offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de (in)koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

 

Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6 – Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht, ruilen en retourneren

 1. Voor uw aankopen geldt een denktermijn van 8 dagen. In deze periode hebt u een herroepingsrecht; dit betekent dat u de mogelijkheid hebt zonder verplichtingen van uw kant de artikelen die u hebt ontvangen te retourneren in de winkel waar u het artikel heeft gekocht. In dat geval dient u het aankoopbewijs mee te nemen voor acceptatie.
 2. Het artikel moet onbeschadigd, ongebruikt, met de originele etiketlabel(s) en originele prijskaartje(s) terug gegeven worden.
 3. U krijgt na acceptatie van het artikel een tegoedbon terug (1 jaar geldig na uitgiftedatum).
 4. Als extra service kunt u het onbeschadigde en ongebruikte artikel ook ruilen tegen een ander artikel. Mocht het zo zijn dat het artikel dat u kiest een hoger bedrag bedraagt dan het artikel dat retour is genomen, betaalt u het overige bedrag zelf en direct. Mocht het zo zijn dat het artikel dat u kiest een lager bedrag bedraagt dan het artikel dat retour gaat, krijgt u het geldverschil uitgekeerd in een tegoedbon (1 jaar geldig).

 

Artikel 8 – Klachtenafhandeling

 1. De verkoper beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig volgens deze klachtenprocedure.
 2. Klachten worden tot 1 jaar na uitgiftedatum ingenomen.
 3. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.
 4. Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 2 weken gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd betreft, wordt de koper door de verkoper binnen het termijn van 2 weken op de hoogte gesteld. Er zal dan een indicatie van de verwachte uitvoeringstijd van de klacht worden gegeven.
 5. De klacht wordt altijd gemeld bij de winkel waar het artikel is gekocht.
 6. De koper dient de verkoper in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 7. Van Rijbroek streeft ernaar de klachten in overleg met de koper op een correcte manier af te handelen.

 

Artikel 9 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.