fbpx

Privacy beleid

Privacyverklaring Van Rijbroek Boekel

 

Gegevens privacy is van groot belang bij Van Rijbroek en we willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hebben daarom een beleid opgesteld, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Van Rijbroek Mode, Sport & Schoenen is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Dorremie Beekmans is de Functionaris Gegevensbescherming van Van Rijbroek Schoenen, Mode & Sport. Zij is te bereiken via Dorremie@van-rijbroek.nl

Mode & Sport :                Schoenen :

Kerkstraat 29                   Kerkstraat 44

5427 BB Boekel                5427 BE Boekel

Nederland                         Nederland

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Om toestemming te krijgen voor het verwerken van de persoonsgegevens moet er akkoord zijn gegeven op het privacy beleid van Van Rijbroek. De klant heeft zelf akkoord gegeven bij het achterlaten van de persoonsgegevens in de winkels via de checkbox op het invulpapier, en/of online via de website. Van Rijbroek heeft nu het recht om de persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken voor marketing activiteiten. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het verzenden van offline reclame
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Van Rijbroek analyseert uw gedrag op de website, koopgedrag in de winkels om daarmee de website en offline en online reclames te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

 

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

Van Rijbroek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Van Rijbroek verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Klantnummer
 • Gegevens koopgedrag
 • Op welke acties u reageert

 

Waar slaan we uw gegevens op?

De gegevens die wij van u verzamelen en ontvangen worden opgeslagen in het databestand van Van Rijbroek. Een aangesloten systeem waarmee Van Rijbroek samenwerkt; K3 Retail Solutions Limited geregistreerd als gegevenscontroller in het openbare register van gegevenscontrollers zoals onderhouden door de Information Commissioner. Dit is in overeenstemming met de Data Protection Act 1998. Naast deze samenwerking werkt Van Rijbroek ook samen met Vanboxtel Software. Vanboxtel implementeert en beheert het systeem en netwerk.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Rijbroek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de (categorieën) van persoonsgegevens: NAW-gegevens + Geboortedatum + Telefoonnummer + Klantnummer > Bewaartermijn > Gedurende het bestaan van Van Rijbroek. Het bewaartermijn van het opheffen van een klantnummer is 4 weken >  Reden > Personaliseren van offline en online marketingactiviteiten. E-mailadres > Bewaartermijn > Gedurende bestaan van Van Rijbroek. Het bewaartermijn van het opheffen van het e-mailadres is 4 weken > Reden > Toesturen van nieuwsbrieven, indien nodig mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Gegevens koopgedrag > Bewaartermijn> Voorbereidingstijd voor geplande marketing activiteit aanhouden, en de daadwerkelijke looptijd van de geplande activiteit, gedurende bestaan van desbetreffende activiteit binnen Van Rijbroek > Reden > Het zo goed mogelijk informeren naar de  klant toe.  Welke acties u reageert > Bewaartermijn > Voorbereidingstijd voor geplande acties, en de daadwerkelijke looptijd van de geplande acties , gedurende bestaan van desbetreffende actie binnen Van Rijbroek > Reden > Het zo goed mogelijk informeren naar de klant toe.

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen het Van Rijbroek team aan personen die hier recht toe hebben. We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten het Van Rijbroek team voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten. De categorieën derde partijen kunt u teruglezen bij het kopje delen van persoonsgegevens met derden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.

Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kunt u:

 • Uitschrijven voor elke marketingmail (zie voettekst bij elke mail)
 • Telefonisch of via de e-mail contact opnemen met Van Rijbroek

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Rijbroek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marketing@van-rijbroek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Van Rijbroek Mode&Sport, Schoenen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Rijbroek deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Rijbroek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Van Rijbroek  uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Zie hier een overzicht waar Van Rijbroek persoonsgegevens aan verstrekt:

Welk bedrijf Welk doel Welke gegevens
Spotler Het versturen van nieuwsbrieven en mailings Voornaam, achternaam en mailadres
Drukwerkdeal.nl Het versturen van offline reclames. Zowel gepersonaliseerd als niet gepersonaliseerd. Het is een drukkerij die voor ons de reclames drukt. NAW-gegevens, klantnummer en bepaalde reclame de waardes die gespaard zijn
K3 Retail Solutions Limited Het veilig opslaan van persoonsgegevens klantenbestand Van Rijbroek NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, klantnummer, koopgedrag

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marketing@van-rijbroek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Rijbroek Schoenen, Mode & Sport neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Van Rijbroek tussen zit. Van Rijbroek gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

M.A.R.S. : Opslaan van persoonsgegevens  (geen gevolgen voor betrokkene)

R.V.E. : Opslaan van persoonsgegevens en informatie producten van Van Rijbroek (geen gevolgen voor betrokkene)

Van Boxtel Software : Software voor het kassasysteem binnen Van Rijbroek, het aanleveren van elektronica

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Rijbroek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Rijbroek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marketing@van-rijbroek.nl